Cursos disponibles

Este curso capacita o alumnado para utilizar o idioma con soltura e eficacia en situacións habituais e máis específicas que requiran comprender, producir e tratar textos orais e escritos, conceptual e lingüisticamente complexos, nunha variedade de lingua estándar, cun repertorio léxico amplo aínda que non moi idiomático, e que versen sobre temas xerais, actuais ou propios do campo de especialización do falante.

Este programa formativo proporcionará aos alumnos a formación en lingua inglesa necesaria para que poidan presentarse ás probas de acreditación oficial do nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).


Con este curso aprenderás a aplicar os diferentes recursos que ofrece a rede como medio para favorecer a aprendizaxe en la formación E-Learning.Este curso  permitiralle empregar  o idioma inglés con certa seguridade e flexibilidade, tanto na forma falada como na escrita, así como para relacionarse entre falantes de distintas linguas.

Proporcionaralle a formación en lingua inglesa necesaria para superar as probas de acreditación oficial del nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).