Cursos disponibles

Con este curso aprenderás a aplicar os diferentes recursos que ofrece a rede como medio para favorecer a aprendizaxe en la formación E-Learning.Este curso  permitiralle empregar  o idioma inglés con certa seguridade e flexibilidade, tanto na forma falada como na escrita, así como para relacionarse entre falantes de distintas linguas.

Proporcionaralle a formación en lingua inglesa necesaria para superar as probas de acreditación oficial del nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).